August 20, 2021

eValents partner FC Rosengård

Den minst sagt välkända fotbollsklubben FC Rosengård driver tillsammans med WorldPride ett viktigt arbete som går ut på att belysa, inkludera och ta ställning i HBTQIA+-frågor. Genom workshops, sportsliga evenemang och utbildningsinsatser vill man öka kunskapen kring HBTQIA+.

Det är inte första gången som FC Rosengård gör aktiva ställningstaganden i viktiga samhällsfrågor. Klubben, som grundades år 1917 och då hette Malmö FF Dam, har jämlikhet och inkludering i sitt DNA. Jenny Damgaard är klubbchef i FC Rosengård och menar att det som skiljer FC Rosengård från många andra klubbar är att de satsar lika mycket på sociala verksamheter som sportsliga.

"Samarbetet med WorldPride sträcker sig över hela året och är kopplat till ett av våra sociala program som heter Hattrick by FC Rosengård. Det är ett samarbete med 17 andra fotbollsföreningar i Skåne som är indelat i tre delar. I första delen är A-lagsspelare ute och håller i träningar och dylikt medan vi i andra delen har identifierat kunskapsluckor i vår egna förening. Vi utbildar oss internt och delar sedan med oss av det till våra samarbetsföreningar, det kan exempelvis handla om träning kopplat till nutrition och menstruation. I år har vi fokus på inkluderande idrott och Pride. Den tredje och sista delen är en Pride cup för alla deltagande lag. Lotta Schelin är ambassadör och vi spelar cup i två dagar men har även workshops, berättar Jenny Damgaard."

Fotbollen används för att sprida viktiga budskap

Att fotbollen inte uteslutande går ut på idrotten i sig stod klart för FC Rosengård tidigt. Inkludering har alltid varit en oerhört viktig del av klubbens agenda och en av grundbultarna i klubben är jämlikhet. Genom ett gediget integrationsarbete har frågor rörande lika värde varit naturligt och lika stort som idrotten i sig.

"Fotbollen kan påverka och skapa förändring. Fotbollen är så internationell och stark att man kan använda den som ett verktyg, vilket är fantastiskt. Det är häftigt att en relativt liten förening som vi är kan lägga en sådan grund, säger Jenny Damgaard."

Och att lyfta frågor om människors lika värde med fotbollen som verktyg har en stor genomslagskraft.

"Vi har goda och positiva förebilder som når ut till unga människor. Idrotten överlag är positiv men det finns mycket som visar på att psykisk ohälsa är mindre vid fysisk aktivitet. Man får en meningsfull fritid och kommer in i nya sociala strukturer och kontexter som är positiva. Sen kan man addera positiva förebilder, vilket är det vi gör med vår verksamhet. När till exempel Caroline Seger pratar ger det större effekt än om jag gör det. Vi visar att det som många tror är omöjligt är möjligt, fortsätter Jenny Damgaard."

eValent stöttar FC Rosengårds insatser

Att driva större arbeten och kampanjer - som FC Rosengårds samarbete med WorldPride, kräver resurser. Arbetet förutsätter därför att samarbetspartners är med och stöttar ekonomiskt eller med andra betydande bidrag. eValent är en av FC Rosengårds samarbetspartners och stödjer stolt föreningen och dess arbete med WorldPride.

"eValent stöttar vår verksamhet vilket möjliggör att vi kan bedriva sportsliga och sociala verksamheter. De är också aktiva i nätverket och på så sätt får de träffa andra nätverkspartners. Vi lär av varandra eftersom vi har olika förkunskaper och erfarenheter, säger Jenny Damgaard."

Engagerade partners är med andra ord ett vitalt kugghjul i satsningar som kräver ekonomiskt stöd, ett bra nätverk och kunskapsutbyte. I FC Rosengård och WorldPrides samarbete arbetar man mot målet om en mer inkluderande idrott såväl som samhällsklimat.

"Att ha engagerade partners som bidrar, som eValent, är otroligt viktigt. Utan dem hade det inte gått, avslutar Jenny Damgaard."

Vi tackar Jenny för den trevliga pratstunden!